Naszym najważniejszym celem są działania na rzecz rozwoju lokalnego, w szczególności w zakresie aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, promocji i wspierania partycypacji społecznej i obywatelskiej, upowszechniania wiedzy dotyczącej pobudzania aktywności społecznej.

Nasze cele realizujemy poprzez:

1. prowadzenie działalności naukowej i badawczej w zakresie problematyki społecznej,

2. inicjowanie i tworzenie projektów oraz działań pilotażowych i innowacyjnych narzędzi sprzyjających budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, rozwiązywaniu problemów społecznych i działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych,

3. prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, w tym doradztwo, ewaluację, organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, seminariów i warsztatów, konferencji, debat, konkursów oraz wystaw i koncertów, a także innych przedsięwzięć zamkniętych lub otwartych, o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,

4. prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i informacyjnej, w tym opracowywanie i wydawanie czasopism i książek, opracowań, analiz i sondaży,

5. prowadzenie i wspieranie działań informacyjnych oraz prowadzenie kampanii edukacyjnych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zrównoważonego rozwoju,

6. tworzenie forum współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie pracy
ze społecznościami lokalnymi i na rzecz zrównoważonego rozwoju

7. podejmowanie wspólnych działań z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami, placówkami naukowymi, które mają charakter badawczy lub edukacyjny
w zakresie problematyki społecznej wyznaczonej celami Stowarzyszenia,

8. organizowanie i wspieranie innych inicjatyw społecznych zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Wspierają nas:

FIO_MPiPS_logo

 

akumulator_logo_black_big

 

RCI_LOGO_KRZYWE